Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

W związku z nowymi przepisami - zmiana sposobu i opłat segregacji odpadów.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) dnia 1 lipca wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO),oddzielający surowce nadające się do recyklingu od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

 

Wyzwanie jakim jest zmiana i stworzenie nowego systemu segregacji w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dla nas sytuacją nową.

Z uwagi na bardzo duży zakres całego przedsięwzięcia, które związane jest z wprowadzeniem nowego systemu, miesiąc styczeń traktujemy jako okres przejściowy. Nowa segregacja śmieci oraz nowe stawki będą obowiązywały od 01.02.2018.
W związku z reorganizacją prosimy o zrozumienie i współdziałanie w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów związanych z segregacją i wywozem odpadów.

Poprzednia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lubanie obowiązywała do dnia 31.12.2017r., dlatego też podpisując kolejną umowę Gmina Lubanie była zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu selektywnego zbierania zgodnego z rozporządzeniem.

W związku z tym Urząd Gminy Lubanie ogłosił przetarg na wyżej wymienione zadanie.
I przetarg:
-Z.G.K. GRONEKO (cena 452.304,00 zł.  brutto/rok),
-ZGKiMR Sp. z o.o. Baruchowo (cena 475.200,00 zł. brutto /rok),
-P.G.K Saniko Sp. z o.o.,(cena 504.144,00 zł. brutto/rok).
II przetarg:

-ZGKiMR Sp. z o.o. Baruchowo (cena 442.800,00 zł. brutto /rok),
-Z.G.K. GRONEKO (cena 450.360,00 zł.  brutto/rok),

III przetarg:
-ZGKiMR Sp. z o.o. Baruchowo (cena 439.800,00 zł. brutto /rok).
-Z.G.K. GRONEKO (cena 453.600,00 zł.  brutto/rok),

W porównaniu z rokiem 2017 uzyskaliśmy zwiększoną cenę w przetargu. Wzrost ceny w porównaniu z latami poprzednimi spowodowany jest wzrostem kosztów bieżących firm zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, wzrostem kosztów związanych ze zwiększeniem liczby frakcji z 3 na 6, wzrostem opłat za przekazanie odpadów na wysypisko, koniecznością zakupu worków na śmieci, planowanym znacznym wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska, wzrostem płacy minimalnej. Gmina Lubanie musi wziąć odpowiedzialność za wyliczenie stawek w oparciu o realne, rynkowe koszty. Dla przypomnienia w 2017 roku gmina poniosła koszty roczne w wysokości 337.800,00 zł, natomiast wydatki na ten sam cel w roku bieżącym w wyniku przetargu wyniosą 439.800,00 zł brutto. Wydatki poniesione przez gminę w ciągu roku na wywóz śmiecimuszą być podzielone przez liczbę złożonych przez mieszkańców deklaracji.
W związku z powyższym Rada Gminy Lubanie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Uchwała Nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017r.) Wg uchwały:

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób  selektywny, wynoszą:

- 9,00 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 18,00 zł. od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

- 27,00 zł. od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

- 36,00 zł. od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

- 45,00 zł. od gospodarstwa domowego pięcioosobowego,

- 54,00 zł. od gospodarstwa domowego sześcioosobowego lub większego,

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

- 18,00 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 36,00 zł. od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

- 54,00 zł. od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

- 72,00 zł. od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

- 90,00 zł. od gospodarstwa domowego pięcioosobowego,

- 108,00 zł. od gospodarstwa domowego sześcioosobowego lub większego

 

ORGANIZACJA SELEKTYWNEJ SEGREGACJI ŚMIECI W GMINIE LUBANIE

I.Na terenie gminy Lubanie będzie obowiązywał system selektywnego zbierania odpadów  
  komunalnych przedstawiony poniżej:

Odpady w myśl w/w rozporządzenia, zbierane będą w podziale na 6 frakcji:

1.     PAPIER (w worku niebieskim z napisem PAPIER),
2.    
SZKŁO ( w pojemniku zielonym z napisem SZKŁO)

3.     METALE I TWORZYWA SZTUCZNE ( w worku z napisem METALE I TWORZYWA   
        SZTUCZNE),
4.    
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ( w worku z napisem BIO),
5.    
ODPADY ZMIESZANE (w pojemniku czarnym z napisem ODPADY ZMIESZANE)
6.    
POPIÓŁ ( w pojemniku metalowym)


II. Informujemy, iż w styczniu do każdego z właścicieli nieruchomości zostanie dostarczony:

·        nowy harmonogram na 2018 r.,

·        worki do selektywnej zbiórki,

·        zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulotkę
         o nowym systemie segregacji odpadów obowiązującym na terenie gminy Lubanie,

·        naklejki z napisem: SZKŁO, ODPADY ZMIESZANE,
 

Mieszkańcy otrzymają naklejki: z napisem SZKŁO, które prosimy przykleić na pojemnik zielony i naklejki  z napisem ODPADY ZMIESZANE, które prosimy przykleić na pojemnik czarny. Worki zostaną dostarczone mieszkańcom przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo. Przedsiębiorca ten dostarczy podczas odbioru odpadów w styczniu na każdą posesję worki do segregacji odpadów w ilości: 3 sztuki na papier,  3 szt. na odpady biodegradowalne (BIO) oraz 3 szt. na metale i tworzywa sztuczne. Następne  worki przekazywane będą mieszkańcom gminy przy każdym odbiorze odpadów, w tej samej ilości i rodzaju jakie zostały odebrane.
 

             III.   W związku ze zmianą stawki opłaty mieszkańcy nie są zobowiązani do składania       nowych     
                    deklaracji, dokonują w lutym opłat w kwocie podanej w zawiadomieniu. Opłatę styczniową
                    proszę wnosić według starych stawek.