Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie konkursu 2/2018

Załączniki:

zał.1 Wniosek o Przyznanie Pomocy

zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

zał. 3 Biznesplan

zał. 4 Biznesplan tabele finansowe

zał. 5 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

zał. 6 Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

zał. 7 Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

zał. 8 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

zał. 9 Umowa o przyznanie pomocy

zał. 9a  ; zał. 9b ; zał. 9c ; zał. 9d

zał. 10 Wniosek o płatność

zał. 11 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

zał. 12 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

zał. 13 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

zał. 14 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

zał. 15 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru   

            operacji

zał. 16 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

zał. 17 Informacja pomocnicza przy wypełniania formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacja po

            realizacji biznesplanu

zał. 18 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach

             naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

zał. 19 Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW)

zał. 20 Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD

zał. 21 Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych