Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zaproszenie na II sesje Rady Gminy Lubanie

12 grudnia 2018 roku o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzei się II sesja Rady Gminy Lubanie.

 

Oglądaj Online

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

         Gminy Lubanie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych

         Rady Gminy Lubanie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek

         oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu

          Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

11.     Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu

           budżetowego.

13.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

           na lata 2018-2027.

14.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2018.

15.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2019-2027.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

18.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

           alkoholowych na terenie gminy Lubanie.

19.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi

           oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

           i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz.650, poz.723 i poz. 1365) na 2019 r.

20.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lubanie projektu pn. ?Rozwój kompetencji

           cyfrowych  mieszkańców Gminy Lubanie?.

21.     Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

22.     Zakończenie obrad.