Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie 1/2019 Rozwój działalności gospodarczej

 

Załączniki:

1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

2. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

3. WZÓR BIZNESPLANU

4. BIZNESPLAN TABELE FINANSOWE

5. INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

7. WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIS

8. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

9. WZÓR FORMULARZA UMOWY

9a. ZAŁĄCZNIK

9b. ZAŁĄCZNIK

9c. ZAŁĄCZNIK

9d. ZAŁĄCZNIK

9e. ZAŁĄCZNIK

9f. ZAŁĄCZNIK

10. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

11. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU

12. INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU

13. OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA

14. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELANIA WSPARCIA

      ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

15. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR, PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO OSIĄGNIĘCIA W

       RAMACH NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

16. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (PROW)

17. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU I LGD

18. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WPROWADZENIA NOWYCH LUB UDOSKONALONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH

19. INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

20. INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONTORUJĄCEJ Z REALIZACJI

      BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI