Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2019

Pełna treść ogłoszenia - pobierz

Załączniki:

1) Kryteria wyboru projektu

2) Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014- 2020

3) Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

4) Obowiązująca wersja formularza Wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P

5) Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców

6) Regulamin użytkownika GWD

7) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1]

8) Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2]

9) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu

10) Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji

11) Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

12) Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL)

13) Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

14) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

15) Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

16) Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i m

17) Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD

18) Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych

19) Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ; Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; System oceny projektów w ramach Regiona