Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XII sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 19 czerwca 2020 roku ( piątek) o godz. 12.30 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Lubaniew formie zdalnego trybu obradowania.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania szkół i przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie.
9. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2019:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) sprawozdania finansowego,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium ,
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy .
10. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Janowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Sesja online

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2019

Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie