Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki - realizowane cele

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – realizowane cele

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR

 

         Cel Szczegółowy 1.1  Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD

         Cel szczegółowy 1.2  Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

 

Cel ogólny 2 -  Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

 

         Cel szczegółowy 2.1  Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

         Cel szczegółowy 2.2  Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

 

Cel ogólny 3 -  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

 

         Cel szczegółowy 3.1  Wzmocnienie atrakcyjności  turystycznej na obszarze działania LSR

         Cel szczegółowy 3.2  Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

         Cel szczegółowy 3.3  Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

 

 

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku

·         Rozwój działalności gospodarczej:  czerwiec 2020 r. planowany nabór wniosków

·         Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe)

·         Kluby pracy

 

Cel ogólny 1 -  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

 

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem jest zmniejszenie bezrobocia na obszarze LGD.

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. – Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Grupy docelowe: mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ora osoby fizyczne i osoby/podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Rozwój działalności gospodarczej - Cel ten jest finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Kwota wsparcia -  nie więcej niż 100 000,00 zł.

Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest przyznawana, jeżeli:

  podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonuje tę działalność,

  operacja zakłada:

ü   utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,

ü   utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji przez 3 lata,

  miejsce wykonywania działalność gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

  operacja będzie uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,

  planowana operacja musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe) - Cel ten jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w ramach osi priorytetowej 7).

Projekty grantowe są to projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

Ø  rozbudowę przedsiębiorstwa - zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,

Ø  rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa

Ø  działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług

Ø  zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych

Ø  zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

 

Forma wsparcia – refundacja

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

Kluby pracy - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym

Cel ten jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (w ramach osi priorytetowej 11).

 

Minimalna wartość  projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 100 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Więcej informacji  o działalności LGD na stronie www.kujawiaki.pl , pod numerem telefonu                            54 284 66 69.