Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXI Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 28 września 2021 r.  (wtorek) o godz. 14 .30 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz

       Przewodniczącej Rady Gminy.

6.      Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu

       Piłkarskiemu za I półrocze 2021 roku.

7.      Przyjęcie informacji o wynikach z egzaminu klas VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

8.      Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu systemu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Lubanie,

       trybu postępowania  w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na

       dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania

       na terenie Gminy Lubanie.

11.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyk

        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na 2021 rok.

12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

        Lubanie na lata 2021-2028.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od  samorządu

 powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubanie  na rok szkolny

        2021/2022.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Lubaniu oraz nadania mu statutu.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

        dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie

        na lata 2015-2023.

19.   Informacje bieżące i  wolne wnioski.

20.   Zakończenie obrad.

Sesja Online