Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XV sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 26 listopada 2020 r.  (czwartek) o godz. 14 .30 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o stanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2020.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

         Lubanie na lata 2020-2027.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu

         powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Tadzin.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych

         przez Gminę Lubanie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia

         1września 2020 roku.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

         w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami

         pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ), na 2021

          rok.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków

         transportowych.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa

         Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

17.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: ,, Kujawsko – Pomorska

          Teleopieka”   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego 

          Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

18.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

          usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

           i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

           opłatę za gospodarowanie odpadami.

19.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

           komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.

20.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

           za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

21.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie

           Gminy Lubanie.

22.      Informacje bieżące, wolne wnioski.

23.      Zakończenie obrad.

 

Sesja online - zobacz