Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XVII sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 16 lutego 2021 r.  (wtorek) o godz. 14 .30 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli

         w szkołach prowadzonych przez gminę Lubanie.

6.      Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2020.

7.      Przyjęcie informacjiw sprawie inwestycji planowanych do wykonania w 2021roku.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2021.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2021.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów

          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021 rok.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

          bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie  w 2021 roku”.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022.

13.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.

14.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

           na lata 2021-2028.

15.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

           interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

16.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi

           Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch nieruchomości położonych  w obrębie

            ewidencyjnym Ustronie, oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 56/2 oraz 56/3.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie

            na lata 2015-2023.

19.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów

            obrębów geodezyjnych Kałęczynek i Sarnówka.

20.      Informacje bieżące, wolne wnioski.

21.      Zakończenie obrad.

Sesja online - zobacz