Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XIII sesja Rady Gminy Lubanie

XIII sesja Rady Gminy Lubanie

 

Dnia 29 lipca 2020 r.  (środa) o godz. 12 .00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

5.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
rok 2020.

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2020-2027.

8.     Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubanie w roku szkolnym 2020/2021.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez gminę Lubanie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.

14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

15.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad.

 

Sesja online