Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zimowe obowiązki dla każdego

Lubański samorząd na mocy porozumienia przejął od Starostwa Powiatowego zadania związane z utrzymaniem przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011. Podobna sytuacja miała miejsce w latach poprzednich i trzeba przyznać, że gmina dobrze wypełniła postanowienia porozumienia i wszystkie odcinki dróg powiatowych, przebiegających przez gminę były przejezdne.

- Do zimowego utrzymania dróg powiatowych wykorzystamy sprzęt, jakim dysponujemy, a w przypadku intensywniejszych opadów śniegu skorzystamy z pomocy firm, z którymi współpracujemy – dodaje wójt Sławomir Piernikowski. – Według porozumienia jesteśmy zobowiązani do wypełnienia 5. standardu utrzymania dróg powiatowych, który m.in. mówi, że w ciągu 8 godzin od opadów śniegu jezdnia musi być odśnieżona, a w miejscach zasp udostępniony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem tzw. mijanek – dodaje wójt S. Piernikowski.

Zima i jej skutki stawiają przed każdym samorządem nie tylko obowiązki w zakresie zapewnienia przejezdności dróg. Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska po intensywnych opadach atmosferycznych, w tym śniegu.

- Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20 listopada 1996 r. z póżn. zm.), oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie”, za odśnieżanie chodników przy posesjach odpowiedzialni są właściciele nieruchomości – powiedziała Janina Mierzwicka, kier. ref. inwestycyjno – gospodarczego w UG Lubanie.

Według wskazanych aktów normatywnych właścicielem nieruchomości jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo użytkowaniu, których powinnością jest, oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości'' (art. 5 ust. 1, punkt 4 wym.. ustawy).

Nie trzeba dodawać, że zasypane i oblodzone chodniki stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów, a za zaniedbanie obowiązku odśnieżania terenu grozi kara grzywny, jak również ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla osób, które uległy wypadkowi na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku – warto o tym pamiętać.