Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VIII Sesja Rady Gminy

W czwartek, 13 października o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się VIII Sesja Rady Gminy.  W proponowanym porządku obrad znalazł się m.in. wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku, informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. oraz analiza oświadczeń majątkowych. Radni podejmą również kilka innych uchwał zmieniających te podjęte wcześniej. Nie zabraknie też  "żelaznego punktu"  obrad, czyli interpelacji, zapytań i wolnych wniosków. Proponowany porządek obrad czwartkowej sesji  - patrz poniżej.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Lubanie

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lybanie za I półrocze 2011 roku

6. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych przedłożonych Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy

7. Wybór ławników do Sadu Rejonowego we Włocławku:                                                                                                                                                                                                      

a/ ustalenie regulaminu głosowania

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej

c/ przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

d/ przeprowadzenie wyborów

e/ podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2011

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2015

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Lubanie dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

12. Zakończenie obrad