Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lutowa, XX sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 27 lutego 2013r. (środa) o godz.  10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpoczną się obrady XX sesji Rady Gminy. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu radni przyjmą sprawozdania z działalności Rady i jej Komisji w 2012r. oraz zatwierdzą plany pracy na rok bieżący. Uchwalą także dwa gminne programy:  "Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2013r. i "Wspierania Rodziny" na lata 2013-15. Podejmą rownież uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową oraz budżet gminy. Jednym z punktów będzie przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w placówkach prowadzonych przez gminę. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie qorum 

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy

5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w    szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2012

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2013

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2013

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubanie na lata 2013 – 2015.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie    na lata 2013 – 2019.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad.