Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Marcowa, XXI sesja Rady Gminy Lubanie

 

W dniu 27 marca 2013r. (środa) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpoczną się obrady XXI sesji Rady Gminy.  W trakcie posiedzenia radni podejmą między innymi decyzję w sprawie przystąpienia gminy do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris" i partnerstwa na rzecz realizacji systemu innowacyjnej edukacji. Wiele miejsca poświęcono kwestii czystości i porządku na terenie gminy w tym wyboru metody ustalania opłat za odpady komunalne, sposobu i zakresu świadczenia tych usług, częstotliwości, terminu oraz trybu uiszczania opłat. Określony zostanie również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Szczegółowy, proponowany porządek obrad marcowej sesji poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013 ) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2019.

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie.

 14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 15. Zakończenie obrad.