Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXXIV sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 4 września 2018 roku (wtorek) o godz. 1430  w

Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu odbędzie  się

XXXIV sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

         2018-2027.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2018.

7.      Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

          Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

          w Janowicach na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego na sfinansowanie  planowanego

         deficytu budżetu w roku 2018 z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu

         średniego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w latach 2019-2027 w celu

         sfinansowania planowanego deficytu budżetu  w roku 2018 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „ Rozbudowa

         drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie”.

10.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11.    Zakończenie obrad.