Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

X Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 3 kwietnia  2020 r(piątek)  o godz. 12:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.

5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji

   opiekuńczo-wychowawczych za rok 2019 oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie na rok 2020.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Ustroniu.

8. Zakończenie obrad.

Informacja:

Z uwagi na stan epidemiczny w Polsce i konieczność ograniczenia ilości osób prosimy aby publiczność nie uczestniczyła w posiedzeniu Rady Gminy Lubanie.

Transmisja z przebiegu sesji dostępna będzie na żywo na stronie lubanie.com